EPS

Expanded Polistren Sert Köpük (EPS Genle?mi? Sert Köpük) petrolden elde edilen, köpük halinde, termostatik, kapal? gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ?s? yal?t?m malzemesidir. Polistren taneciklerin ?i?irilmesi ve birbiri ile kayna?mas? ile elde edilen EPS ürünlerde, taneciklerin ?i?irilmesi ve köpük elde edilmesi için kulan?lan gaz Pentan'd?r. Pentan taneciklerin içinde çok say?da küçük gözeneklerin olu?mas?n? sa?lad?ktan sonra, üretim s?ras?nda ve üretimi takiben çok k?sa sürede hava ile yer de?i?tirir. Böylece EPS levhalar?n?n bünyesinde bulunan çok say?daki (1 m³ EPS'de 3-6 milyar) küçücük kapal? gözenekli hücreler içerisine durgun hava hapsolur. Malzemenin %98'i hareketsiz ve durgun havad?r. Hareketsiz ve kuru hava bilinen en ekonomik, çevre dostu ve mükemmel ?s? yal?t?m malzemesidir.

EPS, ?s? yal?t?m malzemesidir. EPS ?s? yal?t?m levhalar?n?n ekonomik ve üstün ?s? yal?t?m özellikleri bu ?ekilde sa?lan?r. Dünyada mevcut en iyi ?s? yal?t?m sa?layan bir kaç malzemeden biri olan EPS, ayn? performans? ülkemizde kullan?lan di?er ?s? yal?t?m malzemesinden daha ekonomik olarak sa?layan tek malzemedir.

EPS, sonsuz ömürlü bir malzemedir. Buna kar??n EPS'nin kullan?ld??? yerde zamanla yok oldu?u iddia edilmektedir. EPS'nin do?ru yerde do?ru kal?nl?k ve yo?unlukta yap? fizi?i ve in?aat kurallar?na göre uyguland??? taktirde malzemenin yok olmas? diye bir?ey bahis konusu olamaz.

Buna kar??l?k s?cak bir ülkede bas?nç alt?nda örne?in teras çat?da), ?ap ve karo tabakas?n?n alt?nda bilgi eksikli?inden veya ucuz fiyat cazibesiyle dü?ük yo?unlukta (10 kg/m³) EPS yumu?ay?p ve üzerindeki tabakalar?n çökmesine neden olabilir. Bu gibi yerlerde yüksek yo?unlukta 20-30 kg/m³'lük bir malzemenin 31 y?l önceki özelliklerinin de?i?medi?i görülmü?tür.

HABERLER & DUYURULAR
KAMPANYALARIMIZ
1 2 3
Telif Hakkı © 2009 Ermet Söve. Bütün Hakları Saklıdır.