Hakkımızda

Ermet Dekoratif Yap? Sistemleri ; 2001 y?l?nda kurulmu?, yurt içinde ilklere yurt d???nda ba?ar?lara imza atm?? genç bir kurulu?tur.

Ermet Dekoratif Yap? Sistemleri ; D?? cephe yap? sistemleri üretiminin yan? s?ra iç cephe yap? sistemleri üretimine  de ba?lam??t?r. H?zla büyüyen ve kurumsalla?an firmam?z, ya?am?n de?erini bilerek dünyaya de?er katar vizyonuyla ülkesine ve halk?na hizmet üretmeyi amaç edinmi?tir. Dürüst insana de?er veren yenilikçi, öncü, çevreci, güçlü, h?zl?,kurumsal ve güvenilir bir kurulu? olmay? ba?arm??t?r.

Ermet Dekoratif Yap? Sistemleri'nin hedefi ; Avrupa birli?i ülkelerinden sonra Orta Asya ülkelerine yapt??? ihracat?n grafi?ini h?zla yükseltmektir. Ermet Dekoratif Yap? Sistemleri, Tasar?m ve Arge departman?yla ürün yelpazesini geni?letmekte, klasik modellerin yan? s?ra, kullan??l?, hava ?artlar?na uyumlu, estetik ve yeni modelleri be?eninize sunmak için çal??maktad?r. Ermet üretimin her a?amas?nda en yüksek kalite ve verimi sa?layabilmek için EPS üretimini kendi bünyesinde yapmaktad?r. Ermet'in çevre dostu dekoratif yap? sistemleri Avrupa Birli?i standartlar?na uygun ve ?STANBUL TEKN?K ÜN?VERS?TES? taraf?ndan onaylanm?? ürünlerdir. Ermet ürünleri mimarlar?n uygulamalarda arad??? dekoratif detaylara ve esteti?e sahiptir. Geli?tirilmi? dekoratif yap? malzemelerimiz çaprazlama sistemiyle kullan?m esnekli?i, uygulama kolayl??? ve pratik montaj çözümleriyle teknik elemanlar?n i?lerini kolayla?t?r?r. ?? gücü ve verimlili?imizi art?r?r.

Ermet Dekoratif Yap? Sistemlerinin kalite yönetimini, üretim kalitesinden hizmet zamanlama koordinasyonuna kadar üretimin ve da??t?m?n?n her a?amas?nda hissedersiniz.

Ermet Dekoratif Yap? Sistemler, söve üretimini gerçekle?tirdi?i konya Organize Sanayisi bölgesindeki fabrikas?, EPS üretimini gerçekle?tirdi?i Aksaray Organize Sanayi bölgesinindeki fabrikas?, ?stanbul Bölge Müdürlü?ü ve yayg?n bayii a?? ile siz neredeyseniz hizmeti aya??n?za getirir.

Ermet yap?lar?n?za de?er katar...

HABERLER & DUYURULAR
KAMPANYALARIMIZ
1 2 3
Telif Hakkı © 2009 Ermet Söve. Bütün Hakları Saklıdır.