PREKAST

Ermet Dekoratif Yap? Sistemleri, 2001 y?l?nda kurulmu?, Expanded Polistren Sert Köpük malzeme ile yal?t?m ve dekoratif yap? malzemeleri ile cephenize de?er katmaya devam etmektedir.


H?zla büyüyen ve kurumsalla?an firmam?z, ya?am?n de?erini bilerek dünyaya de?er katan vizyonu ile ülkemize ve halk?na hizmet üretmeyi amaç edinmi?tir.


Dürüst insana de?er veren yenilikçi, öncü, çevreci, güçlü, kurumsal ve güvenilir bir kurulu? olmay? ba?arm??t?r.
Birlikte geçirdi?imiz süreç içinde Ermet Dekoratif Yap? Sistemleri, Avrupa Birli?i Ülkelerinden sonra Orta Asya Ülkelerine de yapt??? ihracatlar ile hizmet yelpazesini geni?letmi?tir.


Tasar?m ve Arge Çal??malar? ile ürün a??n? geni?leten firmam?z ; PREKAST (GFRC) üretimine ba?lam??t?r.


PREKAST (GFRC)
GFRC (Glassfiber reinforced concrete )


GFRC Prekast  (Glassfiber reinforced concrete ) alkali dayan?ml? cam elyaf takviyeli  beton;  çimento,  oda s?cakl???nda filtre edilmi? su ile y?kanm??-kurutulmu? silis kum, alkali dayan?ml? cam elyaf?, özel kimyasal katk?lar ve sukar???m?ndan olu?an beton türüdür.
Prekast beton,  kal?plara  10-12mm kal?nl???nda püskürtülerek istenen formda elde edilmektedir.


Elyaf donat?s? betonun çekme mukavemetinin art?r?lmas? amaçl? bir takviye niteli?i ta??r. Dolay?s?yla donat?n?n yani elyaflar?n alkali ortamda eriyip yok olmamas? gerekir. Bunun için alkali asitlere kar?? dayan?m ve dayan?m ömrü önemlidir. Özellikle GFRC’ de kullan?lan cam elyaf liflerinin Zirkonyumlu olmas? esas?na dayal?d?r.


Prekast kabuk elemanlar?n, binaya ba?lant?s?nda kullan?lan ve Prekast  içinde ( Arkas?nda) yer alan St. 37 kalitesinde karkast?r. Montaj öncesinde veya sonras?nda Prekast Kabu?a gelen fiziksel yüklere kar?? mukavemet esasl? projelendirilecek olan metal karkas?n yüzeyi korozyana kar?? kaplamal? olmaktad?r. Kabu?un arka yüzeyindeki karkas antipas ile boyanmaktad?r. Kesme ve çakma i?lemleri tamamlanan karkaslar Prekast Kabu?a yerle?tirilmeden önce kaynak ile yanan veya çizilen yerler antipas boya ile rütu?lanmaktad?r.
Prekast beton,  yüzey düzgünlü?ü, yüzey sertli?i, su emme katsay?s?, elastisite modülü, mukavemet de?erleri ve ek yeri muntazaml???  esas al?narak, pozlarda belirtilen ölçü ve tiplerde üretilmektedir.


Prekast, boyas?z kendi tabi renginde üretilmektedir.
GFRC Prekast Betonun Fiziksel Özellikleri :

Basma Mukavemeti

50-80Mpa

Gerilme

8 –11 Mpa

Dönme

20-30 Mpa

Çarpma

10-25 kg/m2

Elastisite

7-11 Mpa

Is? ?letkenli?i

0,5- 1 N/mk

Su Buhar Difüzyonu

0-200

Su Emme

3-8  %

Yo?unluk

2-2,2 kg/dm3

Su / Çimento

0,30- 0,35

 

 

GFRC Prekast Betonun Baz? Fiziksel üstünlükleri

 

Hafiflik: GFRC Prekast betonlar?n kal?nl??? 10 - 12 mm olmalar?ndan dolay? hafiftirler. 1m2 GFRC beton 30 kg a??rl???ndad?r. Bu da ula??m ve montaj kolayl??? sa?lar.

Alan Kaplama :
 GFRC prekast paneller (3 x 6 )m ebatlar?nda üretilerek yakla??k 18 m2 alan? tek parça ürünle kaplama imkan? sa?lar. Üretimde ölçüler projeye göre haz?rlan?r. Ayr?ca bina d?? yüzeyine montaj yap?ld???ndan iç mekan kullan?m alanlar?n? daraltmaz.

Yang?na  Dayan?m :
GFRC  prekast  ürünler yan?c? bir madde içermediklerinden dolay? yanmazlar. Ayr?ca yüksek s?cakl?klarda bile yap?sal deformasyona u?ramazlar. A1 normundad?r.

Donma ve  Deformasyon :  
Su emme kapasitesi dü?ük oldu?undan dolay? so?uk iklimlerde bile fiziksel deformasyona u?ramamaktad?r. Asitlere, UV ye kar?? yüksek dayan?m sa?lar.

 

FOMBETON TEKN?K ÖZELL?KLER

Prekast fombeton, Prekast  ile Fombeton'un üstün mekanik ve termal karakteristiklerinden yararlan?larak elde edilen bir beton türüdür. Prekast fombeton panel, kompozit yap?da, hafif bir cephe panelidir.


D??  Prekast kabuk malzeme fiber takviyeli 10-15 mm kal?nl???nda istenilen form, renk ve dokuda üretilen bir betondur. Prekast kabuk, üretim a?amas?nda çelik ta??y?c? sistem ile desteklenerek istenilen boyutlarda panel haline getirilir. Bu kabuk panel, içinde 350-400 kg/m3 yo?unlukta köpük beton doldurularak a?a??da teknik özellikleri verilen Prekast fombeton panel elde edilmektedir.

Kal?nl?k
?stenilen isi, ses ve su yal?t?m? 15-18 cm aras? bir panel kal?nl??? ile sa?lanabilmektedir.

Hafiflik
15-18 cm aras? kal?nl?klarda, 110-120 kg/m2 aras?nda birim aral???..
Bina cephelerinde klasik sisteme nazaran %50 ile %80 aras?  daha hafif yük.

Boyut / Hafiflik
Panel boyutlar? tamamen projeye ba?l? olarak olu?turulmakta ve 4-5 mt ölçülere kadar paneller üretilmektedir. Panel boyutlar?nda temel k?s?tlay?c?  etken nakliye ile ilgilidir. 10–15 m2 gibi büyük alanl? paneller üretmek mümkündür.

Is? Yal?t?m?
15-18 cm kal?nl???nda K=0.7 K.cal/m2 °C civar?nda sa?lanabilen mükemmel yal?t?m, minimum a??rl?kta maksimum enerji tasarrufu sa?lamaktad?r. Is? yal?t?m? ihtiyaca göre kal?nl??? de?i?tirerek istenen de?erlerde sa?lanabilmektedir.

Su yal?t?m?
Çok dü?ük toleranslarla olu?turulabilen sabit geni?likteki derzlerde minimum maliyetle derz olu?umu sa?lamaktad?r. Çift contal? derz sistemi, iste?e ba?l? olarak ekstra güvenlik sunar.

Ses yal?t?m?
500 Hz'de 35 dB ses yal?t?m? sa?lamaktad?r.
 


FOMBETON Teknik Özellikleri ( Is? Yal?t?m? Dolgusu )

Yo?unluk

Bas?nç Dayan?m?

Çekme Dayan?m?

Is? iletkenlik katsay?s? (?)

15 cm kal?nl?k için

Is? geçirgenlik katsay?s?

 350
Kg/m3

10 
Kg/m2

1.83
Kg/m2

0.077
Kcal/mhc

 0.46
Kcal/m2hc

 400
Kg/m3

10 
Kg/m2

1.83
Kg/m2

0.085
Kcal/mhc

 0.51
Kcal/m2hc

Alan kazan?m?
Prekast  paneller,  yap? kat betonlar?na d??tan ba?land???  için, konvansiyonel kaplamalarda tabliyelere bindirilen malzeme kal?nl?klar? kadar alan özgürlü?ü sunmaktad?r.

D?? etkilere kar?? dayan?kl?l?k
Her türlü yüzey dokusunun zaman içinde bozulma göstermemesi, atmosferin kimyasal etkilerine kar?? maksimum direnç, rüzgar yüklerinden en dü?ük etkile?im sa?lamakt?r.

Form Kolayl???
Prekast kabuk malzeme, kal?planarak üretildi?i için panellerde pencere bo?luklar?, denizlikler, parapetler, fugalar gibi her tür form kolayca olu?turulabilir.

Prekast D?? Kabuk Özellikleri


  Özellik

Simge

Birim

Deger Araligi

  Bas?nç Mukavemeti

ƒc

N/mm?

40-60

  Çekme Mukavemeti

ƒct

N/mm?

5-10

  Orant?l?l?k S?n?r?

LOP

N/mm?

6-18

  K?r?lma Modülü

MOR

N/mm?

15-25

  Genle?me S?n?r?

eu

%00

0.5-4

  Darbe Mukavemeti

-

Nmm/mm?

10-25

  Elastike Modülü

E

kN/mm?

10-20

  Yo?unluk

?

 kg/dm?

1.9-2.2

  Is? Genle?me Katsay?s?

aT

I°C

(1.0-1.5)x10-5

  Is? ?letgenlik

?

W/mK

0.8-1.2

  Yang?na Dayan?kl?l?k (DIN4102)

-

-

A1

  Rötre De?eri

ec s

mm/m

1.0-2.0

  ?i?me De?eri

K

mm/m

0.5-1.0

  Su Absorbisyonu

-

%

3.15

  Su Buhar? Difüzyonu

µ

-

50.200

 

HABERLER & DUYURULAR
KAMPANYALARIMIZ
1 2 3
Telif Hakkı © 2009 Ermet Söve. Bütün Hakları Saklıdır.